Algemene verkoopsvoorwaarden – lacucinadiisabella

Algemene verkoopsvoorwaarden


Artikel 1: Algemeen

1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten, inclusief offerte en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere; Het uitvoeren van Horeca activiteiten, (home) catering; traiteurdienst en ondernemingen voor uitzendmaaltijden, het organiseren van feesten, vergaderingen en seminaries - de groot- en kleinhandel, import en export van voedingswaren, dranken en huishoudbenodigdheden, het ter beschikking stellen aan andere ondernemingen en vennootschappen via huur-, concessie- of andere overeenkomsten, van materiële en immateriële activa. Organisatie en consultancy van evenementen in de meest brede zin van het woord en gebruik van het mobiele bestelplatform aangeboden door “La Cucina di Isabella”, hierna aangeduid als TICO BV, 

1.2       Ondernemingsgegevens: TICO BV - Jeanne Hellemansstraat 11, 2800 Mechelen – BE0769.712.222

Artikel 2: Overeenkomst

2.1       De prijzen vermeld op www.lacucinadiisabella.be zijn in Euro en inclusief BTW

2.2       Alle prijzen vermeld op www.lacucinadiisabella.be zijn onder voorbehoud van typefouten. TICO BV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld

2.3       TICO BV heeft het recht zich om het aanbod van de producten en diensten ten allen tijde aan te passen, zowel qua inhoud als qua prijs.

2.4       De bestelling is bindend van zodra de bestelling via de website of mobiele website is “bevestigd” en/of na handtekening van offerte of overeenkomst.

Artikel 3 : Betalingsmodaliteiten

3.1       Alle producten en diensten aangeboden op de (mobiele) website www.lacucinadiisabella.be kunnen betaald worden via Payconic of cash. We aanvaarden geen credit- of debetkaarten.

3.2       Facturen volgend op offerte of overeenkomst kunnen via bankoverschrijving betaald worden. Zie 3.3

3.3       Voorschot:

Er dient steeds een voorschot betaald te worden voor alle offertes of overeenkomsten, gesloten tussen de klant en TICO BV indien:

  • Offertes of overeenkomsten met een waarde van 1000€ of hoger: 30% van het totaalbedrag
  • Voor offertes of overeenkomsten met een niet op voorhand gedefinieerde waarde (bv. evenementen, verkoop ter plaatse, enz…) wordt steeds een voorschot gevraagd van 500€ per event.
  • Het voorschot dient ten laatste 30 dagen voor uitvoering van de offerte overgemaakt te worden op : TICO BV - rekeningnummer: BE83 7370 5445 3015 met vermelding van de naam van de klant en de datum van het event.

Artikel 4: Facturatie

Alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot de punten zoals aangegeven in punt 1.1 zijn te betalen binnen 15 dagen.  

Artikel 5 : Annulatie + Herroepingsrecht

5.1 De bestelling is bindend van zodra de bestelling via de website of mobiele website is “bevestigd” en/of na handtekening van offerte of overeenkomst.

Bestellingen via de website of mobiele website kunnen niet geannuleerd worden. Hiervoor is TICO BV gerechtigd om het volledige aankoopbedrag in rekening te brengen.

Bestellingen via offerte of andere overeenkomsten:

  • Een offerte wordt vrijblijvend en kosteloos gemaakt.
  • De offerte blijft 1 maand geldig.  

Annulaties en wijzigingen:

- Tot 7 dagen voor uitvoering: Kosteloos

- Tussen de 3 en 6 dagen voor uitvoering: Hier wordt een schadevergoeding gehanteerd van 50% van het totale bedrag.  

- Minder dan 3 dagen voor uitvoering: Hier wordt een schadevergoeding gehanteerd van 100% van het totale bedrag.

- Alle annulaties en wijzigingen moeten steeds schriftelijk gemeld worden.

5.2 Aangezien alle producten en diensten vers worden bereid kan de klant zich niet op het herroepingsrecht beroepen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten en diensten.

6.2 Alle afbeeldingen op de website en mobiele website betreffende presentatie, kleur, etc. zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7 : Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan : alle tekortkomingen die buiten de directe invloedsfeer van TICO BV vallen waardoor TICO BV niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Overmacht kan zijn : weersomstandigheden, staking, brand, verkeersdrukte, door de overheid opgelegde maatregelen, ziekte, plagen, stroomuitval, gebreken in de aangeleverde basisproducten. Deze opsomming is niet limitatief.

7.2 De verplichtingen van TICO BV naar de klant toe worden opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Artikel 8 : Privacy & Gegevensbeheer

8.1  zie website www.lacucinadiisabella.be 

Artikel 9 :Klachten en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waar TICO BV partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ook als de overeenkomt in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de klant in het buitenland zijn woonplaats heeft, waarbij uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen (België) bevoegd zijn om de geschillen te beslechten.

Eventuele klachten/geschillen dienen aangetekend geformuleerd te worden binnen een vervaltermijn van 7 dagen na datum van de uitvoering van de overeenkomst. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de klant niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens TICO BV op te schorten, noch het recht om de bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van TICO BV in elk geval de prijs van de dienst niet overschrijden en heeft TICO BV de keuze om indien mogelijk de gebrekkige of niet-conforme dienst aan te passen, of om de klant te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de prijs van de desbetreffend kostprijs van de dienst).