Algemene Voorwaarden – La Cucina di Isabella

Algemene Voorwaarden


Artikel 1: ALGEMEEN

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten, inclusief offerte en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere: het uitvoeren van Horeca-activiteiten, (home) catering; traiteurdienst en ondernemingen voor uitzendmaaltijden, het organiseren van feesten, vergaderingen en seminaries - de groot- en kleinhandel, import en export van voedingswaren, dranken en huishoudbenodigdheden, het ter beschikking stellen aan andere ondernemingen en vennootschappen via huur-, concessie- of andere overeenkomsten van materiële en immateriële activa. Organisatie en consultancy van evenementen in de meest brede zin van het woord en gebruik van het mobiele bestelplatform aangeboden door 'La Cucina di Isabella', hierna aangeduid als TICO BV, 

1.2. Ondernemingsgegevens: TICO BV, Jeanne Hellemansstraat 11, 2800 Mechelen – BE0769.712.222

Artikel 2: OVEREENKOMST

2.1. Alle prijzen vermeld op www.lacucinadiisabella.be zijn in euro en inclusief btw.

2.2. Alle prijzen vermeld op www.lacucinadiisabella.be zijn onder voorbehoud van typfouten. TICO BV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2.3. TICO BV behoudt zich het recht om het aanbod van de producten en diensten ten allen tijde aan te passen en dit zowel qua inhoud als prijs.

2.4. Een bestelling is bindend van zodra de bestelling via de (mobiele) website wordt 'bevestigd' en/of na handtekening van offerte of overeenkomst.

Artikel 3: BETALINGSMODALITEITEN

3.1. Alle producten en diensten aangeboden op www.lacucinadiisabella.be kunnen betaald worden via Payconic of in cash. We aanvaarden geen credit- of debetkaarten.

3.2. Facturen volgend op offerte of overeenkomst kunnen via bankoverschrijving betaald worden. Zie 3.3.

3.3. Voorschot

Er dient een voorschot betaald te worden voor alle offertes of overeenkomsten gesloten tussen de klant en TICO BV indien:

  • Offertes of overeenkomsten met een waarde van €1000 of hoger: 30% van het totaalbedrag
  • Voor offertes of overeenkomsten met een niet vooraf bepaalde waarde (evenementen, verkoop ter plaatse...) wordt steeds een voorschot gevraagd van €500 per event.
  • Het voorschot dient ten laatste 30 dagen voor uitvoering van de offerte overgemaakt te worden naar rekeningnummer BE83 7370 5445 3015 (op naam van TICO BV) met vermelding van de naam van de klant en de datum van het event.

Artikel 4: FACTURATIE

Alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot de punten aangegeven in artikel 1.1. zijn te betalen binnen 15 dagen.  

Artikel 5: ANNULATIE & HERROEPINGSRECHT

5.1. Een bestelling in bindend indien 'bevestigd' via www.lacucinadiisabella.be en/of na handtekening van offerte of overeenkomst.

Bestellingen via www.lacucinadiisabella.be kunnen niet geannuleerd worden. TICO BV is gerechtigd om hiervoor het volledige aankoopbedrag in rekening te brengen.

Bestellingen via offerte of andere overeenkomsten:

  • Een offerte wordt vrijblijvend en kosteloos gemaakt.
  • De offerte blijft 1 maand geldig.  

Annulaties en wijzigingen:

  • Tot 7 dagen voor uitvoering: kosteloos.
  • Tussen 3 en 6 dagen voor uitvoering: 50% van het totale bedrag.  
  • Minder dan 3 dagen voor uitvoering: 100% van het totale bedrag.
  • Alle annulaties en wijzigingen moeten schriftelijk gemeld worden.

5.2. Aangezien alle producten en diensten vers worden bereid, kan de klant zich niet beroepen op het herroepingsrecht.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1. De klant is verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten en diensten.

6.2. Alle afbeeldingen op www.lacucinadiisabella.be zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7: OVERMACHT

7.1. Onder overmacht wordt verstaan: alle tekortkomingen die buiten de directe invloedsfeer van TICO BV vallen, waardoor TICO BV niet aan haar verplichtingen kan voldoen zoals weersomstandigheden, staking, brand, verkeersdrukte, door de overheid opgelegde maatregelen, ziekte, plagen, stroomuitval, gebreken in de aangeleverde basisproducten. Deze opsomming is niet limitatief.

7.2. De verplichtingen van TICO BV naar de klant toe worden opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Artikel 8 : PRIVACY & GEGEVENSBEHEER

Zie www.lacucinadiisabella.be.

Artikel 9: KLACHTEN & GESCHILLEN

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen waar TICO BV partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ook als de overeenkomt in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de klant in het buitenland zijn woonplaats heeft, waarbij uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen (België) bevoegd zijn om de geschillen te beslechten.

9.2. Eventuele klachten/geschillen dienen aangetekend geformuleerd te worden binnen een vervaltermijn van 7 dagen na datum van de uitvoering van de overeenkomst. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de klant niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens TICO BV op te schorten, noch het recht om de bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van TICO BV in elk geval de prijs van de dienst niet overschrijden en heeft TICO BV de keuze om indien mogelijk de gebrekkige of niet-conforme dienst aan te passen, of om de klant te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de prijs van de desbetreffend kostprijs van de dienst).